GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Mgr. Dita Barcuch Raková,IČ: 064 07 838, se sídlem Záhumení 671, 766 01, Valašské Klobouky, s provozovnou Mendlovo náměstí 907/1a, Brno, 603 00, www.fyziocarebrno.cz, jsem v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen "zákon o zdravotních službách"), poskytovatelem zdravotních služeb a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v konsolidovaném znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jsem správcem, a proto jsem povinna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž nezbytný rozsah povinně shromažďovaných osobních údajů plyne z právních předpisů.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je

  • splnění zákonné povinnosti (zejm. dle zákona o zdravotních službách, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele);
  • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytuji zdravotní služby.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďuji především za účelem poskytování zdravotní péče, vykazování hrazených zdravotních služeb, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb a plnění dalších zákonných povinností (např. účetní a daňové povinnosti). Dále pak Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem organizace poskytování zdravotnických služeb (objednávání pacientů), a za účelem sdělování údajů o Vašem zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným subjektům, je-li mi tato povinnost uložena právním předpisem nebo byl-li mi k tomuto účelu Vámi udělen souhlas.

Shromažďované informace obsahují údaje nezbytné k identifikaci Vaší osoby, vývoje Vašeho zdravotního stavu, diagnóze, léčbě, informace o užívání léčivých přípravků a případně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky nebo ošetřeními.

Zpracování Vašich osobních údajů je pro účely poskytování zdravotních služeb zákonným požadavkem v souladu s § 41 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách. V případě jejich neposkytnutí Vám nebudu moci zdravotní služby, z důvodu, že by mohlo dojít k poškození Vašeho zdraví, poskytnout. Povinnost poskytnout osobní údaje se týká i zákonného zástupce nebo opatrovníka v souladu s § 41 odst. 2 zákona o zdravotních službách.

Zpracovávání osobních údajů pro další účely

V případě, že zpracovávám Vaše osobní údaje nad rámec povinností stanovených právními předpisy (např. při pořízení fotografií, sdílení reklamních či jiných marketingových sdělení), jsem povinna si od Vás předem vyžádat písemný souhlas s tímto zpracováním.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci shromažďuji po dobu stanovenou právními předpisy, zejména jde o vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a právní předpisy vztahující se k účetnictví a daňovým povinnostem, které vymezují archivační dobu, pro kterou je nutno údaje archivovat. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro další účely, budou zpracovávány po dobu stanovou v souhlasu pro zpracování osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Já, Mgr. Dita Barcuch Raková, jsem rovněž pověřencem pro ochranu osobních údajů, který je pro Vás kontaktní osobou pro poskytování informací, zodpovězení Vašich dotazů nebo žádostí.

Pověřenec: Mgr. Dita Barcuch Raková

Kontaktní adresa: Záhumení 671, 766 01 Valašské Klobouky

E-mail: info@fyziocarebrno.cz

Jako pacient máte zejména právo na:

  • informace a přístup ke svým osobním údajům představující oprávnění žádat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jako správce zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu a po jakou dobu budu tyto údaje zpracovávat apod.;
  • opravu těchto údajů představující oprávnění požadovat pomne, jako správci, aby zpracovávané osobní údaje byly přesné, aktuální a úplné;
  • výmaz osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, není však možné požadovat výmaz osobních údajů, které jsem jako správce povinna zpracovávat na základě povinnosti stanovené právním předpisem (v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb);
  • omezení zpracování osobních údajů v případě, že popíráte jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k tomu, abych jako správce mohla ověřit jejich přesnost. Po tuto dobu jsem oprávněna tyto údaje zpracovávat, s výjimkou jejich uložení, jen s Vaším souhlasem;
  • přenositelnost údajů spočívající ve Vašem oprávnění ode mně požadovat Vaše osobní k předání jinému správci, popřípadě můžete mně jako správce požádat, abych Vaše osobní údaje předala jinému správci přímo. Toto právo se týká pouze těch osobních údajů, které jsou mnou, jako správcem, zpracovávány automatizovaně a na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Vaše osobní údaje, které zpracovávám za účelem poskytování zdravotních služeb, jsem oprávněna poskytnout jen Vám a za podmínek stanovených zákonem také jinému poskytovateli zdravotních služeb.
  • na podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů coby dozorovému úřadu, máte-li za to, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.